Adatvédelmi tájékoztató

Tárgy: A Zöld Minősítés díj kiállításával kapcsolatos adatkezelések


Az adatkezelő neve: Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete
Az adatkezelő székhelye: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 50-52.
Az adatkezelő képviselője: Kerényi Réka
Az adatkezelő elérhetősége:
Postacím: 1118 Budapest, Előpatak utca 60.
Elektronikus levélcím: ficsak@gmail.com

Az adatkezelés célja: A kérdőív kitöltéséhez szükséges adatkezelések:
• regisztráció: a felhasználói fiókhoz kötött használat biztosítása;
• bejelentkezési kötelezettség: biztonságos belépés;
• kérdőív: a díj kiállításához szükséges nyilvántartásba vétel, előszűrés;
• sütik: a felhasználói élmény fokozása, a weboldal használatának megkönnyítése.

Az adatkezelés leírása: Adatkezelő a Zöld Minősítés díj létrehozásával mindenki számára kiszámítható minőséget jelentő tanúsítási rendszert dolgozott ki. A díj hitelesen bizonyítja a munkavállalók és a szolgáltatást igénybe vevők számára, hogy a díj tulajdonosa zöld szemléletű, azaz a legszélesebb értelemben véve környezetbarát szolgáltatóhelyként működik, illetve környezetbarát szolgáltatást nyújt, így a társadalmi felelősségvállalást is igazolja. Az adatkezelésbe beletartozik a díjhoz jutáshoz való nyilvántartásba vétel, az előszűrés, illetve a regisztráció/bejelentkezés.

A kezelt adatok köre: Adatkezelő egy kérdőív kitöltetése révén valósítja meg az adatkezelést oly módon, hogy az erre szolgáló weboldalon megfelelő felület áll rendelkezésre. A kérdőív kitöltésével főként az Ön által bármilyen módon képviselt jogi személyről (tehát a munkahelyről vagy szolgáltatóhelyről) kell adatokat megadnia. A kezelt adatokat a rendszer anonim módon dolgozza fel, tehát a kezelés során az azonosítást lehetővé tevő adatokat Adatkezelő elválasztja a kitöltött kérdőívből nyerhető adatoktól. A kérdőív kitöltéséhez regisztrációra van szükség.

REGISZTRÁCIÓ: a regisztráció során megadandó adatok közé tartozik az Ön által képviselt szervezet hivatalosan bejegyzett neve, székhelye, a szervezet működési területe, a munkavégzés tényleges helye, a kapcsolattartói (elérhetőségi) adatok.
BEJELENTKEZÉS: ahhoz, hogy rendszerünket az Ön nevében kizárólag Ön használhassa, a weboldal használatát bejelentkezéshez kötöttük. Ennek keretében Önnek azt kell igazolnia, hogy – felhasználói fiókja által – valóban Ön használja a weboldalt, úgyhogy főként azokat az adatokat kérjük, amelyeket a regisztráció során is megadott. Ilyenek a név, e-mail cím/azonosító, jelszó.
KÉRDŐÍV: a kérdőív kitöltése során olyan kérdésekkel találkozhat, amelyek elsősorban az Ön által képviselt szervezetre, mint munkahelyre vagy szolgáltatóhelyre, illetve a működési körülményekre vonatkoznak.
SÜTIK: a felhasználói élmény fokozása érdekében weboldalunkon sütiket alkalmazunk, ami az Ön számára kényelmesebbé teszi a weboldal használatát. A weboldal alján szöveges sáv ugrik fel, ami erről tájékoztat. Egy gombszerű funkció is rendelkezésre áll, amire kattintva hozzájárulhat az adatkezeléshez. Érdemes tisztában lennie azzal, hogy amennyiben zavarják a sütik, a legegyszerűbb, ha a sütik kikapcsolását az Ön által használt böngészőben állítja be. Felhasználóként további információkat szerezhetnek a sütik szerepéről a Társaság a Szabadságjogokért oldalán, www.nopara.org címen, az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ címen elérhető honlapján, illetőleg az angol nyelvű https://www.aboutcookies.org/ weboldalon.

Az adatkezelés jogalapja: Mivel a kezelt adatokat átfogó folyamatba vonjuk (nyilvántartásba vesszük, feldolgozzuk stb.), az adatkezelést megelőzően megszerezzük az Ön hozzájárulását az adatkezeléshez. A személyes adatokat érintő adatkezelés tehát az Ön hozzájárulása alapján valósul meg, melyet Ön kizárólag védjegytanúsításhoz való nyilvántartásba vétel, előszűrés céljából ad meg.

Az adatkezelés időtartama: A kérdőívek révén kezelt adatokat a díj jogosultság lejártát követő 2 évig tároljuk, ám a tárolás maga anonim módon valósul meg, az Ön adatait más célra nem használjuk fel. A weboldal használatához (pl. regisztráció, belépés) szükséges személyes adatokat az Ön kérésére történő törlésig tároljuk. Az erre irányuló kérés beküldésére lehetősége van a jelen tájékoztatóban elérhetőségeken keresztül, de például a regisztrációt követően a fiókját bármikor lehetősége van törölni; a fiókja törlésével az ahhoz kapcsolódó adatainak törléséről is gondoskodunk.

Az adatok továbbítása: A részünkre megküldött adatait a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen a GDPR-nak megfelelően bizalmasan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki, illetve nem tesszük mások számára megismerhetővé. Ez alól kivételt azon adatszolgáltatások képeznek, amelyeket adott esetben a vonatkozó projekt finanszírozása tekintetében illetékes szervnek kell megküldeni (Miniszterelnöki Kabinetiroda).

Az adatkezelés célja: a minősítéssel kapcsolatos operatív intézkedések, hírlevél küldése, marketing jellegű együttműködés.

Az adatkezelés leírása: Önnek lehetősége nyílik arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ezt az online felületen tesszük lehetővé egy jelölőnégyzet által, melynek kitöltésével Önnek módja van megadni egyértelmű és kifejezett hozzájárulását ehhez. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik hozzájárultak az adatkezeléshez. Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy – az érintettet egyébként is megillető jogok érvényesítése mellett – Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül visszavonja. Ennek jelzésére elsősorban Adatkezelő jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségi adatai szolgálnak, de magában a hírlevél tartalmában is tájékoztatjuk arról a címről és egyéb elérhetőségről, ahol az ilyen hírlevelekhez való hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása, illetve a hírlevél küldésének megtiltása iránti igényét bejelentheti. Visszavonásra irányuló kérelmére az Adatkezelő az érintett adatait haladéktalanul törli nyilvántartásából.

A kezelt adatok köre: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló jogszabály (2008. évi XLVIII. törvény – Grt.) rendelkezései 6. § (2) bekezdése értelémben az Ön nevét is kezelnünk kell azon elérhetőségi adatok mellett, amelyre a hírlevelet küldeni szeretnénk (pl. e-mail).

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett kérésére történő törlésig kezeli a jelen adatkezelés során kezelésébe került adatokat, azaz, ha Ön leiratkozik a hírlevélről, vagy megtiltja, hogy hírlevelet küldjünk Önnek.

Az érintett jogai: Az érintettnek joga van arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, tiltakozzon az adatkezelés ellen (amennyiben az ehhez fűződő, GDPR-ban rögzített feltételek fennállnak), illetve ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya. Az érintettnek joga van továbbá személyes adatainak kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérni (hozzáférési jog), az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni (amennyiben hozzájárulás mentén valósul meg az adatkezelés), továbbá adatainak hordozását, korlátozását és törlését kérni, valamint az elfeledtetés jogával élni a GDPR alapján az Adatkezelő fenti elérhetőségén.

Biztonsági intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatkezelések felett érvényesíti a jogszabályban foglalt előírásokat, valamint gondoskodik arról, hogy érvényesüljön az illetéktelen hozzáférés elleni védelem.

Profilalkotás: Adatkezelő nem valósít meg profilalkotást az adatkezelések során.
Jogorvoslat: Az érintett a személyes adataihoz fűződő jogának megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
• Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
• Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• Telefonszám: +36 (1) 391-1400
• Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

A fentieken túlmenően az érintett keresettel fordulhat az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek