Facebook nyereményjáték

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, röviden FICSAK (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett www.zoldminosites.hu/facebook-nyeremenyjatek weboldalon, illetve a Zöld Minősítés hivatalos Facebook oldalán meghirdetett, ingyenes, nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik.

 1. A játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (székhely: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 50-52., cégjegyzékszám: 01-09-286773, adószám: 18656716-1-07) továbbiakban: Szervező.

A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei:

Weblap: www.zoldminosites.hu

Facebook oldal: www.facebook.com/zoldminosites/

E-mail: zoldminosites@zoldminosites.hu

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A játékban résztvevő személyek
 • A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, Facebook regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos).
 • A nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
 • A játékban valós adatokkal regisztrált, valamint valós Facebook-profillal rendelkezik.
 • A jelen Játékszabályzatot elfogadja.
 • A kiírásban meghatározott feladatot elvégzi, azaz a Zöld Minősítés által elkészített kérdőívet kitölti.
 • Vele szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelel a jelen Játékszabályzatnak.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.));
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő gazdasági társaságok, jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 Kizárás a játékból:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki

 • a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni; és/vagy
 • más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az imént meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

 1. A játék leírása

A Játék keretén belül a Játékosoknak kedvelniük kell a Zöld Minősítés hivatalos Facebook oldalát, majd a hozzá tartozó Környezettudatos Vásárlók és Családok Közössége csoportba be kell lépniük.

 1. A játék időtartama

A Játék időtartama 2024.01.15. 8:00-tól tart 2024.02.29. éjfélig. A sorsolás időpontja 2024. 03. 04. Játékban részt venni, arra jelentkezni a megadott időtartalom alatt lehet csak. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játékban azok vehetnek részt, akik:

 • valós Facebook-profillal rendelkeznek,
 • elfogadták a Játék szabályzatát,
 • a kiírásban meghatározott feladatot hiánytalanul elvégezték,
 • velük szemben nem áll fenn semmilyen, a jelen Játékszabályzatban meghatározott kizáró körülmény, valamint egyebekben is megfelelnek a jelen Játékszabályzatnak.

Egy Játékos legfeljebb egy Facebook profillal regisztrálhat a Játék aloldalán, és vehet részt a Játékban. Ha valaki mégis több Facebook profil felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárhatja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye 1 db 10.000 Forint értékű Zöld Minősítés csomag, mely tartalmaz: Zöld Minősítés logóval ellátott üveg kulacsot, adaptert, rádiót, tollat és füzetet.

A Szervező az aktuális nyereményjátékban meghirdetett nyereményen kívül más nyereményt nem sorsol, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt. A nyeremények másra nem ruházhatóak át, készpénzre nem válthatóak be.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

 1. Sorsolás, a nyerteskiválasztása és értesítése

A sorsolás 2024. 03. 04-én történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt. A sorsolás zártkörűen zajlik, melynek helyszíne a Szervező telephelye.

A Szervező a sorsolás nyertesét a sorsolást követő 24 órán belül Facebook üzenetben értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve üzenetfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

A nyereményt a Szervező kézbesíti vagy kézbesítteti a nyertesnek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás átfutási idejére nincs hatása.

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A Nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben a sorsolást követő 30 naptári napon belül felróható módon ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyereményt a továbbiakban nem veheti át, és ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával a Játékos úgy nyilatkozik, hogy a Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Adatkezelés jogalapja: Az Info tv. 5. § (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező nyereményjáték adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, postázási cím) – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a sorsolást követő 12 hónapig kezelje;
 • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait (név, postázási cím) a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a nyertes Játékos név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:

 • önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén postázási címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán és kizárólag az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával;
 • önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a nyertes azonosítására alkalmas részletét a Szervező a jelen Szabályzatban meghatározott módon közzétegye;
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonására is.

A megadott személyes adatok kezelője: Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete (székhely: 8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond utca 50-52., cégjegyzékszám: 01-09-286773, adószám: 18656716-1-07).

Adatkezelés időtartama: A Szervező az adatokat a hozzájárulás Játékos általi visszavonásig használhatja fel. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozat megtételét követően a játékos adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás céljából a Szervező fel nem használja, illetve harmadik személy részére – a nyeremény kézbesítéséhez feltétlenül szükséges mértéket kivéve – nem adja át.

A játékos hozzájáruló nyilatkozatát a zoldminosites@zoldminosites.hu e-mail címen vonhatja vissza. A szervező a nyereményjáték lebonyolításának céljából kezelt személyes adatokat, a nyereményjáték végével – a nyilvántartási és megőrzési kötelezettség figyelembevétele mellett – megsemmisíti.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

 1. Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név, város stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a Facebook oldalain, illetve a jelen szabályzatban megjelölt weboldalon teszi közzé. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szabályzat a https://zoldminosites.hu/facebook-nyeremenyjatek/ alatti URL címen érhető el.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a nyertes Játékos megfelel-e a Játékban való részvételhez szükséges személyi és tárgyi feltételeknek, így különösen azt, hogy nem áll-e a Játékból való kizárás hatálya alatt, illetve, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek egyébként megfelelt. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, azonban erről a Szervező külön értesítést nem küld a Játékosnak.

A Szervező által szervezett nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A játék során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a zoldminosites@zoldminosites.hu e-mail címre, jelezve a tárgyban, hogy a nyereményjátékkal kapcsolatban keres.

Érvényesség kezdete: 2024. 02. 14.